POLÍTICA DE PRIVADESA

A través d’aquest document es regula el tractament de les dades personals recollides per Centro Internacional de Reproducción Humana Asistida de Barcelona, ​​SL  (d’ara endavant ‘CIRHAB’).

Aquesta política de protecció de dades personals (‘Política de Privacitat‘) té per objecte donar a conèixer la manera que obtenim, tractem i protegim les dades personals que tractem arran de la nostra activitat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable del tractament de les seves dades personals és CIRHAB amb NIF B65006751. Les dades del contacte són les següents:

Adreça postal: Av. Diagonal, 660, planta 16, 08034 Barcelona
Telèfon: 93 206 64 89
Correu electrònic: gravida@gravidabcn.com

Com es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de CIRHAB?

CIRHAB l’informa que ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (‘DPD’) davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de l’adreça de correu electrònic següent: dpd@gravidabcn.com.

Amb quines finalitats i legitimació tractarem les seves dades personals?

Amb caràcter general, CIRHAB tractarà les seves dades personals per a les finalitats i amb la legitimació que es detallen a continuació:

Tractaments basats en el seu consentiment:

Podrem recollir i tractar les seves dades personals quan hagi donat específicament el seu consentiment; per exemple, per gestionar el seu registre a la pàgina web i donar resposta a les sol·licituds realitzades a través d’aquesta, per a la gestió de currículums vitae, per a la participació en concursos, per a l’enviament de comunicacions comercials i realització de perfils quan hagi marcat la corresponent casella al completar el formulari o quan hàgim demanat el seu consentiment en fires, esdeveniments i/o altres activitats que puguin dur-se a terme, així com per gestionar l’alta com a facultatiu o col·laborador sanitari a l’Entitat.

Tractaments basats en l’execució d’un contracte:

Podrem tractar les seves dades personals en les relacions precontractuals a sol·licitud dels interessats; per exemple, per gestionar la sol·licitud d’informació en relació amb els tractaments que oferim, així com la tramitació de la simulació d’assegurança i realitzar el càlcul de l’import de la prima corresponent. De la mateixa manera, podrem tractar les seves dades personals basades en l’execució d’un contracte; per exemple, quan signa el consentiment del tractament, entre altres finalitats.

Tractaments basats en l’interès legítim:

Podrem tractar les seves dades personals quan disposem d’un interès legal legítim; per exemple, en determinats casos per a l’enviament de comunicacions comercials i realització de perfils a pacients de CIRHAB o l’enviament d’enquestes de qualitat sobre els productes o serveis prestats, accions de fidelització, l’enviament de consells i recomanacions de salut o per al desenvolupament, el compliment, la difusió i el control de la Junta General d’Accionistes, sempre que el nostre interès legítim prevalgui sobre els drets i llibertats de l’interessat.

Com protegim les seves dades personals?

A CIRHAB tractem les seves dades personals amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte d’aquestes i a adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tot això d’acord amb les obligacions legals que ens apliquin com a responsable del tractament de dades.

A CIRHAB ens comprometem a mantenir i a implementar els nivells de seguretat necessaris, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos associats.

Durant quan temps conservarem les seves dades personals?

Tractarem les seves dades personals mentre romanguin vigents els consentiments que ens hagi atorgat o mentre no hagi cancel·lat les relacions contractuals o de negoci que manté amb nosaltres.

Així, deixarem de tractar les seves dades personals un cop hagi revocat el seu consentiment o hagi finalitzat la seva relació contractual o de negoci amb CIRHAB, sempre que les seves dades no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades.

Sense perjudici de l’anterior, les seves dades personals es mantindran bloquejades durant els terminis de prescripció establerts legalment. En aquest sentit, l’exercici del dret de supressió no minorarà els terminis de conservació legalment establerts.

A quins destinataris podem comunicar les seves dades personals?

El destinatari de la informació és CIRHAB i la resta d’entitats que formen part del Grup Assistència i les seves companyies vinculades (SCIAS, SCCL; Autogestió Sanitària, SCCL; BIOPAT, SL; AIALE, SA; AERETIC, S.L.; CIRHAB, SL; ANDAIRA, SL) per tractar les dades amb idèntiques finalitats a les indicades anteriorment i de conformitat amb l’objecte social de cadascuna, mentre formin part o es mantinguin en el citat Grup Societari, incloent-hi les companyies vinculades.

Quins són els seus drets en relació amb les dades que ens faciliti i com pot exercir-los?

D’acord amb la normativa europea de protecció de dades, disposa dels drets següents:

Dret d’accés

Vostè té dret, d’una banda, a accedir a les dades personals relatives a aquestes que tracta CIRHAB i, d’altra banda, a determinada informació sobre com es tracten les seves dades personals.

Dret de revocació del consentiment

Vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment quan hagi donat autorització per tractar les seves dades personals. La retirada del consentiment no afecta a la licitud del tractament previ a la retirada.

Dret de rectificació

Vostè té dret a rectificar les seves dades personals si aquestes són inexactes i a que es completin les dades personals que siguin incompletes.

Dret d’oposició

Vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals quan aquest tractament tingui per objecte el màrqueting directe, estigui basat en l’interès legítim o en una missió d’interès públic.

Una vegada exercit aquest dret, CIRHAB deixarà de tractar les seves dades llevat que acrediti motius imperiosos que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret de supressió

Vostè té dret a l’eliminació de les seves dades personals quan concorrin determinades circumstàncies (entre d’altres, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, el consentiment en el qual es basava el tractament sigui revocat o l’interessat s’oposi al tractament).

Dret de limitació

Vostè té dret que en determinats casos les seves dades deixin de ser tractades. Per exemple, pot exercir aquest dret quan s’hagi oposat a l’enviament de comunicacions comercials, mentre atenem la seva sol·licitud.

Dret de portabilitat

Vostè té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a CIRHAB en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

  • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
  • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

Dret a no ser objecte de decisions automatitzades

Vostè té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o que l’afecti negativament, llevat que la decisió sigui necessària per a formalitzar o executar un contracte entre l’interessat i CIRHAB, es basi en el consentiment explícit de l’interessat o estigui autoritzada pel dret de la Unió Europea o de l’estat membre corresponent.

L’exercici dels drets es podrà efectuar adjuntant còpia escanejada del DNI o document equivalent, indicant el dret que es pretén exercir i respecte a quin tractament a través de les vies següents:

  • Davant el Delegat de Protecció de Dades mitjançant correu electrònic a dpd@gravidabcn.com.
  • Mitjançant correu electrònic a gravida@gravidabcn.com
  • Mitjançant correu postal a: Av. Diagonal, 660, planta 16, 08034 Barcelona.

La seva sol·licitud d’exercici de dret serà atesa per CIRHAB en el termini màxim d’un mes. En aquells casos en què es tractin de sol·licituds especialment complexes, el termini de resposta es pot estendre fins a dos mesos més.

Finalment, podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos a través de la seva seu electrònica.

Ús del correu electrònic

CIRHAB i els seus empleats utilitzaran el correu electrònic corporatiu amb la màxima diligència i confidencialitat. En aquest sentit, si vostè tingués la necessitat de proporcionar-nos alguna documentació, li recomanem que ho faci a través de l’àrea privada de la nostra web i, si no és possible, ens ho enviï xifrat per correu electrònic, adjuntant la contrasenya de manera separada.

Política de Cookies

Una cookie és un arxiu o dispositiu que es descarrega en el terminal d’un usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podrien ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la seva instal·lació.

Pot consultar a l’enllaç següent la nostra política de Cookies, així com configurar el consentiment de l’ús d’aquestes.

CIRHAB es reserva el dret a modificar sense previ avís la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agencia Española de Protección de Datos. D’acord amb l’anterior, li suggerim que revisi la nostra Política de Privacitat periòdicament.

Març 2022