AVÍS LEGAL

La societat titular de la present pàgina web (www.gravida.com, en endavant el web) és Centro Internacional de Reproducción Humana Asistida de Barcelona, ​​SL (en endavant, CIRHAB), amb domicili social a 08034 Barcelona, ​​Av. Diagonal, 660, amb NIF número B65006751 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 40952, foli 153, llibre 373832, inscripció 1ª.

CIRHAB disposa d’un centre de fertilitat avançada, anomenat Gravida ©, centre especialitzat en l’estudi de l’esterilitat i en l’aplicació dels tractaments més evolucionats per a resoldre els problemes de fertilitat, que compta amb l’Autorització Administrativa del Departament de salut de la Generalitat de Catalunya, inscrita en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de salut amb el codi U08858783.

Dades de contacte

Av. Diagonal, 660, planta 16, 08034 Barcelona
Tel.: 93 206 64 89
Correu electrònic: gravida@gravidabcn.com

Condicions generals d’ús del web

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) al present web. L’accés al web atribueix la condició d’usuari i comporta l’acceptació expressa, automàtica i voluntària de les condicions contingudes en el present Avís Legal.

Contingut del web

El web proporciona als usuaris informacions sobre els productes i serveis de CIRHAB.

La informació continguda en el present web és la vigent en la data de la seva última actualització.

Els preus publicats no inclouen els impostos aplicables.

Els continguts del web, en especial les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. CIRHAB es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts del web quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

En tot cas, CIRHAB es reserva el dret de modificar unilateralment (o eliminar), en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’estructura i disseny del web, els seus serveis i continguts, així com les seves condicions d’accés i/o d’ús. Aquests canvis entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del web des d’aquella data.

Ús del web

L’usuari s’obliga a utilitzar el web de conformitat amb la legislació vigent, les presents Condicions, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

En conseqüència, queda prohibit l’ús del web amb fins il•lícits o lesius per a CIRHAB o qualsevol tercer, no podent dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i/o els drets de CIRHAB i/o de tercers o que impedís de qualsevol forma el normal ús del web.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual així com tota la informació continguda en el web (textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, codi font, programes informàtics i qualsevol altre contingut que aparegui, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius) són propietat exclusiva de CIRHAB.

Queda expressament prohibida a l’usuari la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública, transformació i -en general- qualsevol modalitat d’explotació, mitjançant qualsevol suport i mitjà, de qualsevol informació continguda al web. La utilització no autoritzada de l’esmentada informació donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Responsabilitat

L’usuari accepta voluntàriament i expressament que l’accés i l’ús del web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

CIRHAB no és responsable de les conseqüències, danys o perjudicis derivats de l’accés o ús del web ni dels enllaços o links que continguin, de les deficiències del servei del seu servidor, de les xarxes de comunicació ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors o de la pròpia aplicació.

CIRHAB, malgrat haver adoptat totes les mesures necessàries, tampoc no és responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de la presència de virus o d’altres programes maliciosos en l’ordinador o altre terminal de l’usuari utilitzat.

Protecció de dades i confidencialitat

CIRHAB compleix amb tots els requisits que estableix el Reglament UE 2016/679, la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com amb els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat asseguradora.

El fet d’emplenar qualsevol formulari i d’enviar-lo a CIRHAB suposa que l’usuari accepta que les seves dades de caràcter personal siguin tractades i s’incloguin en les bases de dades de CIRHAB per a les finalitats previstes.

Totes les dades de caràcter personal obtingudes per CIRHAB passen a integrar-se en fitxers automatitzats titularitat de CIRHAB i són tractades de conformitat amb les exigències legals, adoptant les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit segons la naturalesa d’aquestes dades, amb l’objecte d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Els titulars de les dades disposen dels drets d’accés, rectificació, supressió o cancel•lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat, per a l’exercici dels quals poden dirigir-se a CIRHAB (Av. Diagonal, 660, planta 16, 08034 Barcelona o correu electrònic: gravida@gravidabcn.com o dpd@gravidabcn.com).

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del web són veraces i, perquè la informació que contenen els fitxers de CIRHAB estigui sempre actualitzada i no contingui errors, es compromet a comunicar, el més aviat possible, les modificacions i rectificacions que calguin.

Més informació sobre la protecció de dades i l’exercici dels drets relatius a aquesta matèria es pot consultar a https://www.gravida.com/ca/politica-privadesa.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’ús es regiran per la legislació espanyola.

CIRHAB i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Març 2022.